Kingborough responding to coastal hazards – Snug case study